Tại sao cần thiết lập công cụ giám sát quan trắc tài nguyên nước quốc gia hiệu quả hơn ?? liệu có những bất cập nào trong vấn đề này cần các cơ quan giải quyết triệt để ??

công cụ giám sát quan trắc tài nguyên nước

Tại sao cần thiết lập công cụ giám sát quan trắc tài nguyên nước quốc gia

Những khoảng trống văn bản pháp lý về giám sát quan trắc tài nguyên nước quốc gia chính là lý do khiến chúng ta cần phải thiết lập công cụ giám sát quan trắc đồng bộ hơn. Có thể thấy, công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước tuy được thực hiện từ rất lâu và là nhiệm vụ thường xuyên được Bộ TN&MT giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, nhưng chưa được hoàn thiện về văn bản pháp lý, quy định kỹ thuật.

Nếu để ý bạn có thể thấy về quan trắc tài nguyên nước chỉ có Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất, tuy nhiên, chưa quy định đầy đủ đối với các dạng quan trắc thủ công, bán tự động, tự động.

Đối với tài nguyên nước mặt chưa có quy định kỹ thuật. Để triển khai công tác quan trắc tài nguyên nước mặt, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia nên thực hiện theo Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn nhưng còn nhiều bất cập do thủy văn khác với tài nguyên nước.

Còn đối với công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định kỹ thuật cho dạng công tác này. Để thực hiện công tác cảnh báo dự báo tài nguyên nước, Trung tâm đã chủ động xây dựng Lưu đồ quy trình thực hiện dự báo, cảnh báo tài nguyên nước và được đưa vào ISO 2015 bao gồm các bước thực hiện dự báo, cảnh báo tài nguyên nước tuy nhiên chưa thể hiện hết với các loại hình dự báo hiện nay.

công cụ giám sát quan trắc tài nguyên nước

Cần thiết lập công cụ giám sát quan trắc tài nguyên nước quốc gia đồng bộ hơn

Theo đó, sau khi được Bộ TN&MT giao nhiệm vụ xây dựng Dự thảo Thông tư, Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước tại Khoản 2 Điều 28 Luật Tài nguyên nước; công tác dự báo, cảnh báo tài nguyên nước quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Tài nguyên nước; định mức kinh tế – kỹ thuật quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên nước. Trong đó:

– Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước mặt bao gồm: Quan trắc mực nước mặt; Quan trắc nhiệt độ nước mặt; Quan trắc lưu lượng nước mặt; Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng; Quan trắc chất lượng nước mặt.

– Quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất bao gồm: Quan trắc mực nước dưới đất; Quan trắc nhiệt độ nước dưới đất; Quan trắc lưu lượng nước điểm lộ; Quan trắc chất lượng nước dưới đất; Bơm thông rửa công trình quan trắc.

– Quy định kỹ thuật dự báo tài nguyên nước mặt bao gồm: Dự báo lưu lượng nước; Dự báo mực nước; dự báo tổng lượng nước mặt; Dự báo lượng nước mặt có thể khai thác sử dụng; Xu thế mức độ ô nhiễm; Xu thế mức độ xâm nhập mặn; Cảnh báo nguy cơ cạn kiệt, thiếu nước mặt; Cảnh báo khả năng đáp ứng của nguồn nước mặt cho các mục đích khai thác sử dụng; Cảnh báo khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước mặt.

– Quy định kỹ thuật dự báo tài nguyên nước dưới đất gồm: Dự báo mực nước, lưu lượng điểm lộ nước dưới đất; Dự báo tổng lượng nước dưới đất; Dự báo lượng nước dưới đất có thể khai thác sử dụng; Xu thế, mức độ ô nhiễm; Xu thế, mức độ xâm nhập mặn; Cảnh báo mức độ suy giảm mực nước; Cảnh báo nguy cơ cạn kiệt tầng chứa nước; Cảnh báo khả năng đáp ứng chất lượng nguồn nước dưới đất cho các mục đích khai thác sử dụng.

Về quy định kỹ thuật xây dựng bản tin tài nguyên nước gồm:

 • Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước thời hạn 10 ngày
 • Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước thời hạn tháng
 • Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước thời hạn mùa
 • Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước thời hạn năm
 • Xây dựng nội dung bản tin chuyên đề tài nguyên nước.

công cụ giám sát quan trắc tài nguyên nước

Về quy định dự báo, cảnh báo tài nguyên nước gồm:

 • Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông thời hạn 10 ngày
 • Xây dựng nội dung bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông thời hạn tháng
 • Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước lưu vực sông thời hạn mùa
 • Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo tài nguyên nước thời hạn năm
 • Xây dựng nội dung bản tin chuyên đề tài nguyên nước.

Dự thảo Thông tư được xem như công cụ giám sát quan trắc tài nguyên nước quốc gia sẽ được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

 • Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin
 • HỢP PHÁT – CHUYÊN GIA QUAN TRẮC VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ
 • Mobile/Zalo: 086.222.0171
 • Email: info@hotech.com.vn